Lærere og skoler må også lære

Lærere og skoler trenger også å lære dersom vi skal få en skole til beste for elevene, mener to forskere ved NTNU.

Hva er avgjørende for en utvikling av skolen som fremmer elevers læring og dannelse? Et viktig svar er nettopp læring, ikke bare elevers læring, men læreres læring og skolens organisasjonslæring, skriver forskningsleder Thomas Dahl og professor Eirik J: Irgens i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag. De jobber ved Faggruppe for skoleutvikling og utdannelsesledelse ved NTNU.

Samme dag som lærerne avblåser streiken, skriver de to forskerne at konflikten mellom KS og lærerorganisasjonene kan være skadelig for norsk skole dersom partene ikke snart kommer til en enighet som kan legge et grunnlag for fremtidig skoleutvikling. Her er nøkkelen nettopp at skoler og lærere må lære, utveksle erfaringer og prøve ut samarbeidsformer for at skolen skal utvikles.

«Det er et solid forskningsmessig belegg, både når det gjelder skolen i Norge og i andre land, for at de skoler hvor en klarer å ta læring av både egen og andres undervisning, hvor ansatte i fellesskap reflekterer over og arbeider med hvordan ny kunnskap kan anvendes i klasserommet, og der lærere som har samme klasser er tilstrekkelig koordinerte, blir enda bedre. Slike skoler styrker også lærernes profesjonalitet ved at de blir bedre istand til å begrunne sin undervisning og til å tydeliggjøre for hverandre hva som er god profesjonsutøvelse», skriver de.

De mener problemet for norsk skole er at evnen til samarbeid og organisasjonslæring er så ujevnt fordelt både innad i skoler og skoler imellom. Men de to tror ikke at mer bunden arbeidstid eller sterkere styring av arbeidsdagen er veien å gå. Langsiktig arbeid med utvikling av profesjonskunnskap må til.