Populært å være enøk-pilot

Det er et stort potensiale for energioppgradering av etterkrigsboliger. Et forskningsprosjekt som etterlyser demonstrasjonshus har fått overveldende respons fra boligeeiere i hele landet.

Forskningsprosjektet SEOPP som ledes av SINTEF har fått oppgaven med å gjennomgå de 500 søknadene om deltakelse, og plukke ut to som skal bli prosjektets enøk-piloter.

Blant søkerne er det boliger fra alle årene etter krigen. Eiernes ambisjonsnivå for oppgraderingen spenner over hele registeret, fra en halv million til over to millioner, sier prosjektleder Anne Gunnarshaug Lien i SINTEF Byggforsk til Byggmesteren.

Mange av boligene som er bygd i etterkrigstida har standardiserte løsninger, fordi målet var å skaffe gode boliger til folk flest. Forskningsprosjektet skal derfor finne rasjonelle løsninger som vi få betyding for store deler av den norske bygningsmassen.

Målet for prosjektet er å bidra til at huseiere selv ønsker å rehabilitere sine småhus gjennom dokumenterte rehabiliteringskonsepter med høye energi- og miljø-resultater.

Prosjektet ledes av SINTEF, og er støttet av Forskningsrådet. Prosjekteier er Mestergruppen Bolig, og både Husbanken og en rekke leverandører er med som partnere.