Forskere fra NTNU svarer på spørsmål om hvordan vi kan motvirke klimaendringene. Foto: Thinkstock

Her er klimaforskernes råd

Seks klimaforskere svarer på tre spørsmål om hva de, politikerne og folk flest kan gjøre for miljøet.

Klimaforskere fra NTNU har bidratt sterkt til den femte rapporten fra FNs klimapanel. Gemini har spurt seks klimaforskere tre spørsmål:

1. Hvordan bidrar din forskning til å forbedre klimaet?

2. Hvilke tre tiltak mener du politikerne må gjennomføre straks?

3. Hva er det viktigste du og jeg kan gjøre for et bedre klima?

Asgeir Tomasgard

Professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, leder av CenSES, et nasjonalt forskningssenter for miljøvennlig energi, og seniorforsker ved Sintef.

Asgeir Tomasgard. Foto: NTNU

Asgeir Tomasgard. Foto: NTNU

1. Hvordan bidrar din forskning til å forbedre klimaet?

Vi ser på hvilken klima- og energipolitikk som vil være effektiv for å nå ulike politiske målsetninger som energisikkerhet, økonomisk vekst og utslippsreduksjoner.

Endringen mot et bærekraftig europeisk energisystem er en av de viktigste driverne for videre utvikling av det norske energisystemet, og vårt mål er å skape et bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder handlingsrommet norske politikere har.

2. Hvilke tre tiltak mener du politikerne må gjennomføre straks?

For å nå Norges målsetninger om utslippsreduksjoner er noe av det viktigste vi kan gjøre å legge om transportsektoren raskere enn vi gjør i dag.

Her er et viktig tiltak stimuli for miljøvennlige transportsystem i og mellom de store byene og for godstransport.

Et annet tiltak er økt langsiktig satsing på infrastruktur for elbil og biodrivstoff.

Begge disse tiltakene vil ha positiv lokal effekt og samtidig ha en reell effekt på Europa sine samlede utslipp siden de ikke er underlagt kvoteregimet og utslippskutt derfor kommer i tillegg til allerede planlagte.

Deretter mener jeg det er viktig at vi øker takten når det gjelder energieffektivisering i bygg. Her er vi i gang, men tiltak som sørger for at kunnskap når fram til håndverkere og de som prosjekterer bygg og bydeler bør prioriteres for å få fullt utbytte av de nye standardene som kommer.

3. Hva er det viktigste du og jeg kan gjøre for et bedre klima?

Mer miljøvennlig konsum, energieffektivisering og redusere personlige utslipp relatert til transport.

Daniel Beat Müller

Professor ved Program for industriell økologi.

Daniel Beat Müller. Foto: NTNU

Daniel Beat Müller. Foto: NTNU

1. Hvordan bidrar din forskning til å forbedre klimaet?

Min forskning bidrar til å finne en balanse mellom effektive klimatiltak og andre viktige mål, som å utrydde fattigdom og ta vare på naturressurser.

Vi bruker systemtilnærming for å forstå bedre hvordan tiltak for å løse spesifikke problemer kan skape nye muligheter eller forskyve problemet til andre området, og for å identifisere kombinasjoner av tiltak som kan redusere risikoen for problemforskyvning og resultere i en mer robust utvikling.

2. Hvilke tre tiltak mener du politikerne må gjennomføre straks?

Utvikle juridisk bindende klimamål for Norge for å redusere hjemlige utslipp av drivhusgasser med 90 prosent innen 2050 sammenlignet med utslippene i 1990.

Dagens mål om karbonnøytralitet blir stort sett nådd ved klimakompensering i utviklingsland og leder ikke til teknologisk eller sosial utvikling hjemme, noe som er nødvendig om Norge ønsker å spille en ledende rolle i å motvirke klimaendringene.

Utvid nasjonalregnskapet til også å inkludere jevnlig oppdatert informasjon om reserver og bevegelser av ressurser, av energi og utslipp. Slik informasjon er helt sentral for å identifisere de mest effektive kombinasjonene av tiltak for å nå klimamålet mens vi balanserer økonomiske, sosiale og økologiske interesser.

Investere i kollektivtransport og attraktiv infrastruktur for sykling.

3. Hva er det viktigste du og jeg kan gjøre for et bedre klima?

Investere i isolering av hus. Det sparer elektrisitet som kan brukes andre steder.

Redusere bruken av privatbil, som for eksempel med samkjøring med en venn, bruke kollektivtransport, sykle eller gå.

Spis mindre kjøtt, i hovedsak storfekjøtt.

Edgar Hertwich

Leder for NTNUs Program for industriell økologi.

Edgar Hertwich. Foto: NTNU

Edgar Hertwich. Foto: NTNU

1. Hvordan bidrar din forskning til å forbedre klimaet?

Min forskning gir bedre innsikt i hvilke tiltak kan redusere klimagassutslipp.

Dette oppnår vi gjennom en grundig undersøkelse av ulike type teknologier og deres produksjon, bruk, og avhenting.

Vi kvantifiserer bruk av naturressurser og utslipp. På den måten kan vi også gir innsikt i hvordan andre samfunnsmessige goder, for eksempel helse og naturmangfold, blir påvirket av både fortsatt bruk av fossil energi og erstatning av fossil energi gjennom andre energikilder, for eksempel vindkraft og solenergi.

Vi kan også hjelpe beslutningstakere å bedre forstå hvordan de forårsaker klimagassutslipp gjennom utvikling av modelleringsverktøy, for eksempel NRKs klimatest.

2. Hvilke tre tiltak mener du politikerne må gjennomføre straks?

Økt skatt på flybensin.

Bygge ut jernbane og trikk

Bekjempe subsidier og privilegier til fossil energi

3. Hva er det viktigste du og jeg kan gjøre for et bedre klima?

Etterlyse og støtte an aktiv klimapolitikk.

Kjøpe miljøvennlig bil (lett, liten, etc) hvis du trenger bil.

Redusere flyreiser og nyte reiser der du drar for lengre perioder.

Redusere forbruk av storfekjøtt.

Ole Gunnar Dahlhaug

Professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk.

Ole Gunnar Dahlhaug. Foto: NTNU

Ole Gunnar Dahlhaug. Foto: NTNU

1. Hvordan bidrar din forskning til å forbedre klimaet?

Min forskning bidrar til å redusere CO2-utslipp ved å utnytte vannkraftverk på en bedre måte og ved å finne nye løsninger som bidrar til økt energi-produksjon.

2. Hvilke tre tiltak mener du politikerne må gjennomføre straks?

Øke forskningsbudsjettet til Forskningsrådet innenfor fornybar energi.

Innføre tiltak som får godstransport over til tog.

Endre vedtektene i “oljefondet” slik at vi skal benytte disse midlene investere i nye bedrifter som utvikler teknologi til fornybar energi i Norge.

3. Hva er det viktigste du og jeg kan gjøre for et bedre klima?

Enkeltpersoner må tenke på hva vi kan gjøre for å redusere utslippene lokalt. Da bør vi alle redusere forbruk i alle former. Dette gjelder energi, søppel, innkjøp av klær, bil, møbler, etc.

Vi bør alle prøve å forstå det som foregår med vårt klima.

Diskusjonen bør være basert på fakta ikke magefølelser. Jeg mener at dette kan være det viktigste vi kan gjøre nå. Da vil vi få diskusjoner som kan ende i aksjoner.

Sverre Quale

Avdelingsdirektør for Eccsel.

Sverre Quale. Foto: NTNU

Sverre Quale. Foto: NTNU

1) Hvordan bidrar din forskning til å forbedre klimaet?

Ved etablering av en felles-europeisk moderne forskningsinfrastruktur for utvikling av neste generasjons teknologier for CO2-håndtering.

2) Hvilke tre tiltak mener du politikerne må gjennomføre straks?

Sørge for elektrifisering av nye feltutbygginger på norsk sokkel

Omsette overordnede klimamål i forpliktende konkrete, tidfestede og verifiserbare delmål/tiltak

Innføre et avgifts-/kvoteregime for CO2 som gjør det økonomisk fordelaktig å investere i og drive “ren” energiproduksjon og industrivirksomhet.

3) Hva er det viktigste du og jeg kan gjøre for et bedre klima?

Bevisstgjøre/påvirke hverandre og sørge for at vi har/får beslutningstagere som «tør» å ta konkrete klimapolitiske grep.

Tore Undeland

Professor ved Institutt for elkraftteknikk.

Tore Undeland. Foto: NTNU

Tore Undeland. Foto: NTNU

1. Hvordan bidrar din forskning til å forbedre klimaet?

Utviklet en elektrisk metode for retting av skipsplater i skip under bygging. Den erstattet en lite effektiv oppvarming med gassflamme. Ble et kapittel i min Dr-avhandling og presentert i Chicago i 1976. Teknologien dannet grunnlag for en bedrift.

Pga energisparingen ble produktet en suksess allerede før klima ble viktig. Bedriften utvider og kjøper opp bedrifter i andre land. For en gangs skyld holdes hovedkontoret i Norge.

Vindkraft i Norge, Sverige og UK. Allerede før vi fikk forskningsprosjekter med PhD kandidater hadde jeg Master-prosjekter på vindkraft. Kandidatene jobber nå med å bygge ut vindkraft i Norge, Sverige og UK, alle prosjektene er finansiert av Statoil, Statkraft eller begge.

Har også bidradd til utvikling av ScanWind og Blaaster vindturbin i Trondheim. Vannkraft kan også med fordel bygges, men restpotensialet her er ca 30 % av allerede utbygget vannkraft.

En viktig del av min forskning er turtallsstyring av elektriske motorer. Her spares mye energi. Og gir derved nye konkurransedyktige produkter f.eks i elektrisk fremdrift av skip. Dette er en norsk spesialitet og det omsettes for flere milliarder i året, fra 7 bedrifter hvorav 3 er i Trondheim. Har samarbeidet med Think på den elektriske delen og batteriet i denne elektriske bilen. Og vært med i prosjekt på Volvo elbil.

2. Hvilke tre tiltak mener du politikerne må gjennomføre straks?

Det bygges vindkraft for milliarder over hele verden. Noe er finansiert av Statoil og Statkraft. I Norge er strømprisen og subsidiene lave. Det er mange konsesjoner i Norge nå. Myndighetene må øke subsidiene slik at det kan bygges vindkraft uten at utbyggerne taper.

Enova bør styrkes ytterligere slik at de kan subsidiere energisparing enda mer.

Finne måter å plante skog som gir stor reduksjon av CO2. Men også her kommer naturvernerne inn og ikke vil ha ny skog.

3. Hva er det viktigste du og jeg kan gjøre for et bedre klima?

Energisparing. Varmepumper sparer penger og miljø, og om du ikke har må du installere. Redusere energibruken ved transport og satse på elsykkel og elbil.

Engasjere seg i debatten for vindkraft. Det er mange som hetser mot vindkraft, som også bidrar til å støte vekk gode miljøbevisste studenter.

Søke nye prosjekter på fornybar energi, og gi prosjekt- og masteroppgaver på fornybar energi og energisparing.