Lange byggeperioder gir samfunnsøkonomiske store tap. Foto: ThinkStock

Byggeperioden skal halveres

  • Av
    Publisert 28.03.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Det går for lang tid fra et bygg vedtas å reises, til det står ferdig. Speed-Up-prosjektet vil rette på dette.

Ferdigstilling av veier og bygg tar for lang tid, og er et samfunnsproblem i Norge.  Det kan gå vinter og vår fra de første behovene blir konkretisert, til bygget eller infrastrukturprosjektet overleveres og tas i bruk.

– På store prosjekt som går på bygging av infrastruktur, kan plan- og gjennomføringsfasen strekke seg over tiår, og man risikerer at behov og mål har gått ut på dato før det overleveres, sier prosjektleder Agnar Johansen ved SINTEF.
– Veipakke 2 i Tønsberg som handler om bruforbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet, var for eksempel bestefaren min med på å utrede i 1966. Og den utredes fortsatt.

FAKTA

Speed-Up-prosjektet skal gå over fem år, er finansiert med 12,6 millioner fra Norges forskningsråd, og plassert innenfor BIA-programmet.

Et konsortium er satt sammen der Reinertsen, Statsbygg, JBV, Faveo, Oslo Kommune, FLO og OPAK er industripartnere.

SINTEF og NTNU er forskningspartnere, og SINTEF er tildelt prosjektansvaret. Bedriftene skal selv bidra med penger slik at totalsummen blir mellom 40-50 millioner.

 Johansen trekker fram at lange byggeperioder også gir samfunnsøkonomiske store tap, og nevner E6 Østfold. Her gikk plan- og byggeperiode over så lang tid at trafikken økte i perioden.
– Veien var knapt ferdigstilt før den måtte bygges om igjen, sier Johansen.

 

Speed-Up

Prosjektet SpeedUp  har som mål å få redusert gjennomføringstiden i store prosjekter gjennom strategiske, taktiske og operative grep. Dette skal skje i tett samarbeid med store aktører innenfor bygg og anlegg, både av privat og offentlig karakter (Reinertsen, Statsbygg, Jernbaneverket, Forsvaret, Oslo Kommune, Opak og Faveo).

Tanken er å teste ut og demonstrere at det er mulig å redusere den totale gjennomføringstiden med minimum 30 prosent sammenlignet med 2013-nivå.

Bedriftene bestemmer emner

Bedrifter deler ofte byggeprosjekt inn i to faser: Planfase og gjennomføringsfase. Selv om det brukes lang tid på planlegging, ligger likevel 85-90 prosent av kostnadene i selve gjennomføringsfasen. Prosjektdeltakerne har derfor som mål å halvere gjennomføringsfasen.

– Vi mener vi skal få til en raskere gjennomføring uten at det skal koste mer. Samtidig skal sikkerhetsnivået være minst like godt ivaretatt som i dag, sier Johansen.

Det vil være opp til bedriftene å finne ut hvilke utfordringer de ønsker fokus på  – som beslutningsfase, bedring av logistikk på byggeplass eller samlokalisering av ulike leverandører. Forskere i SINTEF er allerede i dialog med bedriftene, og vil være med på å teste ut andre løsninger som så skal vurderes i etterkant.

Helheten i prosjektet

En ting som forskerne anser som et viktig moment i komplekse byggeprosjekt, er tidsplan, tidsplanlegging og synet på prosjektet som helhet.

– Å koordinere alle aktørene som er innom et byggeprosjekt, er en utfordring. En rådgiver er f.eks. inne i en liten fase. En rørlegger likeså. Det er vanskelig å se at de små delprosjektene henger nøye sammen med – og påvirker helheten. Men det gjør de, sier Johansen som mener det må jobbes med samordning for å unngå forsinkelser og kostnadsoverskridelser.