Medisinstudenter om dødshjelp

Hva mener medisinstudenter om legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord? Legene vil få en helt ny rolle hvis dette blir lovfestet.

Det var utgangspunkt for en spørreundersøkelse som er gjort blant Norges medisinstudenter, med andre ord landets kommende leger.

Eutanasi: Legens tilsiktede drap på en person ved å injisere medikamenter, basert på personens frivillige og kompetente forespørsel.

Legeassistert selvmord: Legens tilsiktede hjelp til at en person kan begå selvmord. Legen skaffer til veie medikamenter som personen kan innta selv, basert på personens frivillige og kompetente forespørsel.

Spørreundersøkelsen viser at et mindretall av medisinstudentene som svarte, mener at eutanasi og legeassistert selvmord bør bli lov. Sammenlignet med befolkningsundersøkelser, er en betydelig lavere andel av medisinstudentene for legalisering.

Størst oppslutning blant studentene i undersøkelsen, fikk legalisering av legeassistert selvmord der pasienten lider av uhelbredelig sykdom og vil dø i nær framtid (terminal sykdom). Få av studentene støtter legalisering i andre tilfeller.

Undersøkelsen viser at menn er mer positive til eutanasi eller legeassistert selvmord enn kvinner og de som oppga at religion var viktig.

531 studenter fra 5. og 6. års medisinstudier ved NTNU, UiO, UiB og UiT deltok i spørreundersøkelsen. Dette utgjør 59,5 prosent av totalt antall studenter på kullene. Av disse mente 102 (19 prosent) at eutanasi bør legaliseres ved terminal sykdom. 164 (31 prosent) mente at her bør legeassistert selvmord tillates. 145 (28 prosent) oppga at de ikke visste.

Undersøkelsen er gjennomført av forskere og leger ved NTNU, UiO, Høgskolen i Oslo og Akershus og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Kilde Tidsskrift for Den norske legeforening:

Medisinstudenters holdninger til legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord

Legestudenter kritiske til legeassistert selvmord