Machinery

Teknologi eller menneskesvikt?

En ny studie rundt brønn-kontrollhendelser viser at det er store sprik mellom årsaksforhold i granskingsrapporter og synspunkt fra intervju av fagfolk. Mens resultatene fra granskingene i stor grad peker på at teknologi kan være en utløsende årsak til brønnkontrollhendelser, fokuserte fagfolkene i intervjuene mer på menneskets rolle når de skulle forklare hovedårsak til hendelser.

Studien tar for seg årsaksforhold og tiltak knyttet til brønnkontrollhendelser og er gjennomført av SINTEF på oppdrag fra Petroleumstilsynet. Bakgrunnen for studien er at hendelser som dette økte sterkt i perioden 2008–2011.