Kuer på en farm

Klimarobust landbruk

Nordnorsk landbruk har potensial med hensyn til kvalitetsprodukter knyttet til lysforhold, renhet og smak. Men med dagens rammer sliter nordnorske bønder enda mer enn sine kolleger i sørligere strøk: I Troms legges gårder ned og dyrkajord brakk i et høyere tempo enn i sør. Ledige melkekvoter omsettes i liten grad, og utdannings- og kompetanse-nivået ligger under det som ellers er vanlig i næringa.

En rapport fra Norsk senter for bygdeforskning, som analyserer situasjonen for landbruket i Troms, konkluderer med at det er behov for en langt mer differensiert landbrukspolitikk, som tar bedre høyde for distriktsvise problemer. Det bør også etableres et klimafond som kan fungere som buffer i kriseår. Generelt bør det utvikles et landbruk som er mer robust mot klimaendringer, med hensyn til både teknologi, artsmateriale og driftsformer, heter det.