Klimarobust landbruk

Nordnorsk landbruk har potensial med hensyn til kvalitetsprodukter knyttet til lysforhold, renhet og smak. Men med dagens rammer sliter nordnorske bønder enda mer enn sine kolleger i sørligere strøk: I Troms legges gårder ned og dyrkajord brakk i et høyere tempo enn i sør. Ledige melkekvoter omsettes i liten grad, og utdannings- og kompetanse-nivået ligger under det som ellers er vanlig i næringa.

En rapport fra Norsk senter for bygdeforskning, som analyserer situasjonen for landbruket i Troms, konkluderer med at det er behov for en langt mer differensiert landbrukspolitikk, som tar bedre høyde for distriktsvise problemer. Det bør også etableres et klimafond som kan fungere som buffer i kriseår. Generelt bør det utvikles et landbruk som er mer robust mot klimaendringer, med hensyn til både teknologi, artsmateriale og driftsformer, heter det.