ung person på laptop

Nord-norsk faenskap

Nord-norsk faenskapEt doktorgradsarbeid utført ved NTNU tar under ovenstående tittel for seg ulike aspekter ved rapmusikk som musikalsk og kulturell praksis, særlig knyttet til nordnorsk rapmusikk. Avhandlingen ser blant annet på ritualisering, samt feiring, dyrking og opprettholdelse av annerledeshet og alternative virkelighetsforståelser.

Den tar også for seg hvordan denne globale musikkformen kan utfolde seg lokalt og betone stedstilhørighet. Den konkluderer med at Nord-Norge – en region som har spilt mindre rolle i norsk nasjonsbygging – har gitt friere handlingsbetingelser for lokale kulturpraksiser, mindre bundet av styrende konvensjoner og normer.