Renvasker dammer

Vannkraftreservoarer har hatt dårlig klimarykte. Nå er verstingstemplet borte.

For ti år siden gikk sjokkbølgene i energikretser. Årsaken var en publikasjon basert på målinger i damanlegg i Brasil. Den fastslo at CO2 og metangass fra råtnende organismer i vannkraftreservoarer i verste fall står for så mye som en drøy fjerdedel av klodens samlede utslipp av menneskeskapte klimagasser.

Men siste nytt på dette feltet er godt nytt: I subtropiske Laos har SINTEF gjort målinger i et 30 år gammelt vannkraftreservoar. De viser at organismer i vannet tar opp mer CO2 fra atmosfæren enn det reservoaret slipper ut av klimagasser.

Beroliger bransjen

Brasil-tallene ble publisert av det respekterte forumet World Commission on Dams. Rapporten konkluderte med at verdens vannkraftreservoarer står for 1 til 28 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene.

– Våre funn i Laos tyder på at det reelle tallet er mye nærmere 1 enn 28. Målingene i Brasil tok ikke hensyn til det opptaket av CO2 som økosystemet i reservoaret står for. Likevel vakte de stor oppsikt og ble brukt til å trekke gale konklusjoner på globalt nivå, sier SINTEF-forsker Atle Harby.

Økosystemet avgjør

Klimagassene som et vannkraftreservoar avgir, stammer fra nedbrutt karbon i oversvømte organismer og organisk materiale tilført fra bekker og menneskelig aktivitet. Men samtidig vil alger og plankton i reservoaret ta opp CO2 fra atmosfæren.

– Utslippet er størst i starten. Det avtar når de oversvømte organismene er brutt ned. Vi undersøkte også et ti år gammelt reservoar i Laos. Der var opptak og utslipp i balanse, sier Harby. Han forklarer at vitaliteten til økosystemet i reservoaret, pluss mengden av løsmasser som begraver døde organismer, avgjør om det blir pluss eller minus i klimaregnskapet for en dams levetid.

–Vannkvaliteten i det 30 år gamle reservoaret i Laos har gitt en rik produksjon av organismer. Dermed blir også opptaket av CO2 fra atmosfæren høyt. Trolig avsettes også noe sedimenter på bunnen, sier Harby.

Han understreker at enkelte magasin likevel kan bidra til store utslipp, og at grundige under-søkelser og fornuftig miljødesign må til for å unngå utslipp.

Svein Tønseth