Prostituert

Gratis prevensjon halverer svangerskapsavbrudd

I 2009 fikk 3500 norske kvinner mellom 20 og 24 år i kommunene Tromsø og Hamar tilbud om gratis hormonell prevensjon. Kvinner i denne alderen har den høyeste abortraten, og den har steget jevnt de siste årene. Undersøkelsen i etterkant, som ble gjort av helseforskerne ved SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet, viste at tilbudet om prevensjon halverte abortratene.

Det samme skjedde i 2002 da unge kvinner i alderen 16 til 19 år fikk tilbud om gratis hormonell prevensjon. Abortraten falt kraftig i ettertid og nådde bunnen i 2005. Fra 2006 endret myndighetene imidlertid ordningen og innførte en egenandel på hormonell prevensjon. Nylig avslo Stortingsflertallet å innføre en permanent ordning med gratis hormonell prevensjon til kvinner i aldersgruppen 19 til 24 år i hele landet.