Sjømat er miljømat

En ny studie gjør det for første gang mulig å sammenligne klimagassutslippene fra ulike sjømatprodukter med hverandre – og med kjøtt fra kylling, svin og storfe. Rapporten «Norske sjømatprodukters karbonavtrykk og energibruk» konkluderer med at norsk sjømat bidrar vesentlig mindre til den globale oppvarmingen enn kjøtt fra både svin og storfe.

Best ut kommer sild og makrell. Rundfryst sild som spises i Moskva, bidrar for eksempel med en knapp kilo CO2-ekvivalenter, mens hver kilo norsk klippfisk som spises i Portugal, bidrar med 2,3 kilo.

Ett kilo svinekjøtt skaper 11 kilo, og ett kilo storfekjøtt hele 29 kilo CO2-ekvivalenter før det når markedet. Studien er utført av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med NTNU og det svenske Institutet för livsmedel och bioteknik.