NYE BØKER: Organisasjoner i praksis

Irene Lorentzen Hepsø og Trond Kongsvik (red.)

Forskning som endringsverktøy i organisasjoner – Forståelse og utvikling av praksis

Tapir Akademisk Forlag

Denne antologien ser på hvordan organisasjonsforskning, organisasjonsforståelse og organisatorisk endring er tett sammenvevd. Forståelse av praksis er grunnleggende for å lede, endre eller orientere seg i en organisasjon og er hovedtema i bokens første del. Bokas andre del retter oppmerksomheten mot utvikling av eksisterende og ny praksis, det vil si mot de utfordringer og muligheter vi erfarer i forbindelse med utvikling og endring av organisasjoner.

Boka legger vekt på samspillet mellom aktører, mellom grupperinger og mellom mennesker og teknologi. Samtidig legges det vekt på hvordan ulike forståelsesformer og meningskonstruksjoner både muliggjør og vanskeliggjør endring av praksis.