Sikring av gamle plattformer

Stadig flere installasjoner på den norske sokkelen får forlenget levetiden – utover den levealderen som installasjonene er konstruert for. Petroleums-tilsynet trenger prosedyrer for å vurdere søknader om slike forlengelser, og SINTEF har i samarbeid med NTNU utarbeidet en rapport for å sammenfatte tilgjengelig litteratur og foreslå retningslinjer for arbeidet som oljeindustrien må utføre.

Det er spesielt viktig at sentrale system ikke svekkes grunnet utmatting og korrosjon, og ikke øker sannsynligheten for større ulykker på installasjonene. Rapporten om aldring og levetidsforlengelse «Ageing and life extension for offshore installations» kom ut i desember. SINTEF og Petroleumstilsynet håper på et videre samarbeid om utarbeidelse av prosedyrer.