MINIPORTRETTET: Hans Kr. Høidalen

Hva forsker du på nå?

For tiden handler det mye om komponenter i kraftnettet under feil og ekstreme situasjoner. Vi modellerer og simulerer for å finne årsaker til feil og mer optimal drift av kraftnett, og utvikler verktøy for å kunne gjøre slike analyser. Mer spesifikt er transformatorer en hovedsatsing siden dette er en svært sentral komponent i kraftnettet. Det er videre viktig å være forberedt på morgendagens løsninger med mer kabel og kraftelektronikk, likespenningsløsninger, distribuert produksjon og mer nye fornybare energikilder både på land og til havs.

«Det er dessverre altfor få lynnedslag her i Trondheim.»

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

Det ville v ært morsomt å bygge opp et lynobservatorium med målinger av strømmer, overspenninger, elektriske og magnetiske felter og fotografering med hurtigkamera. Det måtte nok ha vært lenger sør enn her i Trondheim, der det dessverre er altfor få lynnedslag.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Hvor mye av branner og skader i Norge skyldes lynnedslag, og hvordan reduserer overspenningsvern problemet?

Din siste aha-opplevelse?

Vi gjorde i høst en mengde målinger av strømmer ved inn- og utkoblinger av transformatorer. Til slutt ble dette til en nærmest estetisk figur som fortalte oss hvordan ting hang sammen. Når vi så klarte å reprodusere dette ved beregninger, falt flere års hardt arbeid på plass.