MINIPORTRETTET: MANN FOR SIN MYR

Hva forsker du på nå?

Jeg er vegetasjonsøkolog og forsker mest på myr og utmarkas kulturlandskap. Vi har langtidsstudier flere steder i Midt-Norge, og er opptatt av endringer i naturen som henger sammen med endret bruk og klimaendringer – og av regionale forskjeller som skyldes variasjon i klimaet.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk fem millioner kroner?

En utvidelse av langtidsstudiene av slåttemyr i naturreservatene på Sølendet i Røros og Tågdalen i Surnadal. Her har vi hatt årlige registreringer i mer enn 30 år, og vi har satset tverrfaglig. I år har vi etablert klimastasjoner og hydrologiske målepunkter.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Førte kulturpåvirkning for mer enn 2000 år siden til forsumpning og utvikling av bakkemyr i Norge? For eksempel i Øvre Forra i Levanger, der jernvinna for 2200 år siden måtte medføre snauhogst, og der landskapet i dag preges av store, bratte bakkemyrer?

Din siste aha-opplevelse?

Under en fantastisk ekspedisjon til sørspissen av Argentina fikk jeg i år oppleve store, urørte myrlandskaper som ligner dem vi har, med flatmyrer og bratte bakkemyrer. Men artsinnholdet på myrene er svært forskjellig, og vi har en mer artsrik moseflora.