fabrikkpipe

Membraner slipper gjennom hydrogen

For å nå hydrogensamfunnet der rent hydrogen produseres og lagres for å brukes som brennstoff til strøm, må flere hinder forseres. En av utfordringene er å skille hydrogen og karbondioksyd effektivt, og her ligger norsk forskning i teten.

Forskere fra SINTEF, UiO og NTNU har lykkes i å framstille membraner eller «filtre» som selektivt slipper gjennom rent hydrogen. Sjiktene som bare er noen få millimeter tynne, består av en blanding av edelmetallene palladium og sølv. De framstilles ved at en silisiumoverflate bombarderes på en kontrollert måte med atomer av de to metallene.

Hydrogengjennomstrømmingen kan kan forbedres ytterligere ved varmebehandling, og forskerne jobber videre med dette.