Test for store dyp

Marintek og Chevron Energy Technology Company samarbeider om et forskningsprosjekt som skal avdekke potensialet og begrensningene for på hvor store havdyp det er mulig å simulere flytende produksjonssystemer i et modellskala test-laboratorium. I dag kan slike modelltester i basseng utføres ned til tusen meters dyp, i skalaer typisk fra 1:50 til 1:100. Målet for prosjektet er å utvikle og teste ut metoder som gjør det mulig å foreta pålitelige tester helt ned til 3000 meters dybde.

Det skjer ved hjelp av å utføre modellforsøk med avkortede ankerliner og stigerør i havbassenget ved Marintek, og deretter koble resultatene med avanserte matematiske modeller. Marintek har i dag verdens største havbasseng for denne typen tester.