KOMMERSIALISERING I SINTEF

Den viktigste oppgaven blir å bringe fram så mange levedyktige ideer fra forskningen som mulig – som kan videreutvikles mot kommersialisering. SINTEFs naturlige rolle er idéutvikling og tidlig såkornfase.

Hva er Sinvent?

Sinvent er kommersialiseringsselskapet til SINTEF og har det daglige ansvar for nyskapingsvirksomheten til SINTEF. Vi følger opp innovasjonsprosjekter, forvalter SINTEF sine investeringsselskap og bidrar i utviklingen av knoppskutte bedrifter.

Hvordan jobber dere?

Vi jobber tett sammen med konsernområdene i SINTEF for å definere mulige teknologier som egner seg til å kommersialisere. Neste skritt blir å teste ut om det er marked for ideen og om den er realiserbar. Vi må med andre ord finne ut om teknologien er relevant, og om tiden er riktig for å lansere den. Deretter henter vi inn industriell eller finansiell partner. Vi finner ut hvem som kan v ære kandidater for å ta lisens, eller vi går inn i forhandlinger med partnere som skal være med på å etablere bedriften. I siste omgang må vi foreta en realisering av kontrakten og en oppfølging av det hele.

Det siste året har vi inngått et samarbeid med ventureselskapet Four Season Venture som har kjøpt 75 prosent av deler av vår ventureportefølje De kommer dermed inn i en sen fase av bedriftsutviklingen med kompetanse på sitt felt. På den måten frigjør de ressurser for oss. Sinvent har erfaringsmessig et årlig idétilfang på ca 50 forslag til kommersialiseringprosjekt.

Om lag halvparten av disse føres frem mot kommersialisering.