bygning design

For mye lyd i nye boliger

Mange av klagene som kommer inn på nye boliger, handler om dårlig lydisolasjon. Det bygges i dag et stort antall leiligheter med bruk av trekonstruksjoner, og mange av beboerne er lite fornøyde med lavfrekvent trinnlyd. Dette skjer selv om norske forskrifter er fulgt. Anders Homb ved SINTEF Byggforsk har tatt opp temaet i sin doktoravhandling ved NTNU, og konkluderer med at de norske forskriftene kan være for dårlige og at de må justeres.

Et annet funn er at det er viktig å øke kunnskapsnivået om lyd i trekonstruksjoner. Arbeidet hans omfatter utvikling av målemetode, måling av konstruksjonsløsninger og analyse av data kombinert med ulike beregninger. Forsøk viser at bedre lavfrekvensegenskaper kan oppnås med stivere og tyngre gulv, det vil si at konstruksjonene må gjøres annerledes på nybyggstadiet.