KOMMUNALE UTFORDRINGER RUNDT VANN OG AVLØP

SINTEF Teknologi og samfunn gjennomfører et prosjekt for Kommunenes Sentalforbund (KS) kalt «Brytningstider – om konsekvenser for kommunesektoren ved liberalisering av VA-sektoren». I en delrapport har forskerne nå blant annet sett på hvilke utfordringer kommunene har med tanke på en liberalisering av sektoren.

I dag er VA-sektoren organisert på en tradisjonell måte med arbeidsoppgaver lagt til teknisk etat. Likevel har det i det siste vært prosesser i en rekke kommuner med tanke på omorganisering for å oppnå kostnadsreduksjon og større effektivitet og for å stå bedre rustet mot liberaliseringskrav. Rapporten avdekker flere forhold som kan være barrierer for modernisering og utvikling. De fleste kommuneledere synes for eksempel at dagens organisering er god og er ikke så opptatte av å utsette sektoren for sterkere konkurranse. Mange av de ansatte mener også det er mulig å møte morgendagens utfordringer med dagens organisering.