Blir godt informert

En SINTEFrapport viser at informasjonen norske myndigheter gir asylsøkere, er god og i stor grad tilfredsstiller asylsøkernes og myndighetenes behov for informasjonsformidling. Rapporten er utført på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Forskerne peker på at omleggingen av informasjonsarbeidet fra advokatbistand i første fase av søknadsprosessen til veiledning, utført av Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), har vært vellykket og har klare fordeler. Rapporten konkluderer videre med at det ikke er behov for store endringer i informasjonsomfanget, men at enkelte grupper har behov for at det tas særlige hensyn. Dette gjelder analfabeter, personer med lite utdannelse, kvinner som kan ha vært utsatt for voldtekt, personer med dårlig fysisk eller psykisk helse. Arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen uttrykker at han er tilfreds med at informasjonen som gis til asylsøkere oppfattes som grundig og konsistent, og at asylsøkerne stort sett er fornøyd med informasjonen de får. Hanssen vil nå se nærmere på anbefalingene forskerne har kommet med. Forskningsrapporten baserer seg i hovedsak på observasjon av informasjonsformidlingen hos ulike aktører, samt intervjuer med asylsøkere og representanter for informasjonsformidlere.