GODSTRANSPORT OVER TIL SJØ OG BANE

I dag oppleves terminalene ofte som flaskehalser i transportkjedene. Transportetatene og næringen skal se på mulighetene for å effektivisere norske terminaler og finne fram til beste praksis innen terminaldrift. Resultatene skal kunne brukes direkte i tiltak til å forbedre terminalaktørene og som innspill til transportetatene i arbeidet for neste Nasjonal Transportplan. Både norske og europeiske myndigheter ønsker en overgang av godstransport fra vei til sjø og bane. Mer enn 20 selskaper har meldt positiv interesse for å delta i prosjektet. Hovedtyngden er norske havner samt rene veg- og baneterminaler, men også internasjonale havner og terminaler vil delta. I tillegg vil representanter for terminalbrukerne, transportetatene, og de viktigste bransjeorganisasjonene bidra. MARINTEK er hovedansvarlig for FoU-arbeidet i prosjektet, og de vil involvere også andre nasjonale og internasjonale kompetansesentre. Prosjektet har et totalt budsjett på 4,5 millioner kroner og skal gå over et år.