Sjekk av leketøy

Hvor mye av kjemiske forbindelser lekker ut når små barn biter på leketøy laget av PVC? Nå kommer det tester som skal kontrollere dette.

Fremdeles blir svært mye leketøy, særlig myke saker for de minste, laget i PVC. PVC i seg selv er et relativt stabilt plastmateriale, og utgjør derfor ingen risiko ved bruk, men i ren tilstand er det hardt og egner seg dårlig til myke koseleker. På den annen side er PVC et billig og holdbart materiale, og leketøyprodusentene har løst problemet ved å blande inn andre kjemiske forbindelser, såkalte myknere, i materialet. Myknede PVC-materialer kan inneholde opptil 40 prosent myknere.

I mange år var det ftalatestere som ble benyttet, men da det kom mistanke om disse kunne opptre som hormonhermere, ble det maksimalt tillatte innhold i Europa satt til 0,1 prosent, noe som i praksis betyr et forbud. Ftalatesterne er nå erstattet med blant annet adipat- og citratestere som regnes å utgjøre en mindre fare.

Lekkasje av myknere

– Vi har særlig fokusert på leker beregnet på barn under tre år, sier prosjektleder Oddvar Ringstad. – Dette er barn som antas å være spesielt utsatt fordi de biter og suger på leketøyet. Nå er vi interessert i å vite hvor mye av de nye myknerne som lekker ut når lekene suges på og bites i. Alt etter framstillingsprosess og tilsetning av andre stoffer som pigmenter og lignende, kan myknerlekkasjen være forskjellig for myknet PVC. Slike variasjoner er det viktig å kjenne til dersom det i framtida blir aktuelt å sette maksimumsgrenser for hva barna skal få i seg.

Innenfor et europeisk prosjekt, «Migratoys», har SINTEF, sammen med instituttene AIJU i Spania, ITC i Tjekkia og IISG i Italia samt Miljøstyrelsen i Danmark, utarbeidet en testprosedyre for leker produsert i PVC og med bruk av nye myknertyper. Resultatene av arbeidet i dette prosjektet vil bli presentert for de andre EU-landene med det første, og mange laboratorier vil deretter prøve ut testene. Det viktige er at analyse av samme gjenstand gir de samme resultater uansett hvilket laboratorium som utfører dem. Når analyseprosedyren er godkjent, vil den bli en CEN-standard for framtidige tester av PVC-leker i EU.

Av Jan Helstad