Fredspipe for villreinen

Norge er det eneste landet i Europa som fortsatt har rester av en opprinnelig villreinstamme. I dag har vi rundt 30 000 villrein, fordelt på 23 bestander. Jo mindre bestandene er, jo mer sårbare er de. Reinstammen skal forvaltes, men hvordan? Grunneiere, turister, lokalbefolkning og naturvernere har ofte ulike interesser.

Prosjektet Villrein og samfunn (ViSa) er et samarbeid mellom NTNU og Norsk institutt for naturforskning. Her samles forskere og representanter for en rekke instanser – folk som langt fra er enige om reinforvaltningen. Målet er å samle den kunnskapen som finnes, bidra til nye forskningsprosjekter, og komme fram til enighet om hvordan norske villreinfjell skal se ut om 50 år. Så kan man meisle ut en politikk for framtidig forvaltning.