Bildet viser et vannkraftverk.

Vann fra kraftverk fjerner gift

Fjord Garden AS skal sammen med SINTEF teste om neddykket ferskvannsutslipp fra kraftverk kan sikre produksjon av giftfrie blåskjell i norske fjorder.

I 2002 ble det gjennomført et forsøk hvor luftbobling løftet opp dypvann til den sonen i fjorden som brukes til produksjon av blåskjell. Luftboblingen ga en bedre blanding av vannmassene, og giftinnholdet i blåskjellene som var satt ut i området, ble redusert på grunn av at algesammensetningen i området, ble gunstigere.

En slik omrøring av vannmassene ved hjelp av luftbobling krever tilførsel av energi og er kostbart. En billigere metode er å benytte ferskvannsutløp fra kraftstasjoner.

I sommer har det vært gjennomført et forsøk hvor utløpet av ferskvann fra Jostedal kraftverk i Gaupne i Sogn og Fjordane skal modifiseres slik at det vil dra med seg mer dypvann opp til overflata. Foreløpig ser de fysiske målingene positive ut.