Laksefarm

Kan redusere rømming

SINTEF Fiskeri og havbruk AS arbeider med nytt design for oppdrettsnøter og nye fortøyningsløsninger som kan redusere rømming. Sentralt i de nye notkonseptene er utforming og plassering av krysstau der man klart ser svakheter med flere av løsningene som finnes på markedet i dag. I tillegg arbeider forskerne med å redusere kompleksiteten ved fortøyning av oppdrettsanlegg.

Norske fiskeoppdrettere ser rømming av fisk fra oppdrettsanlegg som en utfordring. Denne utfordringen er nå tatt tak i gjennom prosjektet «Nye rømmingssikre merdkonsept» som er under gjennomføring av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med oppdrettsselskaper og teknologiprodusenter, med finansiering fra FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond).