Sjekker sikkerheten i Oslo Sporveier

Oslo Sporveier skal skille ut driftsdelen av sporvogn og T-bane i to egne selskap.

Av Åse Dragland

Når det skal omorganiseres i virksomheter som er forbundet med ulykkesrisiko, er sikkerhet et nøkkelord. En omorganisering i en større bedrift reiser blant annet spørsmål om ansvarsforhold. Hvor klare er kommunikasjonslinjene nå? Hvor foretas beslutningsprosessene? Hvem har ansvar innad og utad om noe går galt? Hvem skal sørge for at ulykker ikke skjer?

– Transportbransjen er i en særstilling siden det er her 80 prosent av alle storulykker skjer. Samtidig er det gjort lite forskning på sammenhengen mellom omorganiseringer og ulykker. Det vi vet, er at omorganisering ut fra økono-miske hensyn blir vanligere, og at økt inntjening ikke alltid harmonerer med sikkerhet, sier forsker Camilla Tveiten ved SINTEF Teknologiledelse.

– Stadig flere næringer etterspør metodikk for risikoanalyser rundt en omorganisering. Vi har gode metoder for risikoanalyse ved tekniske endringer, men lite ved endringer i organisasjonen.

Den fortrolige rapporten til Oslo Sporveier er overlevert, og SINTEF-forskerne er nå i gang med å utarbeide søknader til forskningsprogrammet Risiko i Transport (RISIT).