Støv på tann

Industriarbeidere som er hyppig eksponert for mye og hardt støv over lang tid, kan få slitasje på tennene. Det sier tannlege Gregor Løvlie ved UiO og forsker Tom Myran ved SINTEF.

På bakgrunn av en erstatningssak og initiativ fra Arbeidstilsynet undersøkte Løvlie og Myran sammenhengen mellom tannslitasje og eksponering for støv.

– Vår undersøkelse ble gjennomført i en bergverksbedrift, der støvet var relativt hardt. Mengde støv varierte fra avdeling til avdeling, men det hadde samme hardhetsgrad. Dermed kunne vi kategorisere kun etter hvor mye støv det var på hver av de 15 avdelingene.

Vi vet imidlertid fra tidligere undersøkelser at hardt støv er verre for tennene enn mykt. Det er også store partikler som er verst for tennene, sier Myran. Eksempler på hardt støv kan være korn av harde mineraler som f.eks kvarts, men også ulike slaggtyper. Myran vurderte hvor mye støv hver enkelt av de 191 industriarbeiderne som deltok, hadde vært utsatt for. Tannlege Gregor Løvlie tok prøver av tennene deres. Han gjennomførte også en spørreundersøkelse.

Prosessindustriens Landsforening og LO søkte til Sosial- og helsedepartementet om at industriarbeidere skulle få støtte til tannpleie gjennom folketrygda, men fikk avslag. Saksbehandler Magne Olsen i Sosial- og helsedepartementet mener at tannskader kan ha mange flere årsaker enn støvpåvirkning, og at det derfor er vanskelig å si hva som har ført til skadene. Han tror også problemet vil avta med tiden, etter hvert som bedriftene blir flinkere til å ta forholdsregler mot støvforurensning. Slike skader skal derfor fortsatt dekkes gjennom lov om yrkesskadeforsikring, der beviskravene er strengere enn i folketrygda.

– Vi synes dette er skuffende, ettersom rapporten viser at tannskader er en yrkesrisiko for industriarbeidere, sier yrkeshygieniker Bjørn Erikson i LO.

Tekst: Mari Rian Hanger