Kana-Banno-profile

Kana Banno. Foto: NTNU

Kana Banno. Foto: NTNU