Rektor Anne Borg ved NTNU (t.v) og konsernsjef i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv, er svært fornøyde med tildelingen av nye SFI-sentre. Foto: Thor Nielsen, NTNU og Geir Mogen, SINTEF

Ni nye SFI til SINTEF og NTNU

Å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) henger høyt.

Et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal være en pådriver i arbeidet med å få utdanningsinstitusjoner og næringsliv til å jobbe sammen. At SINTEF og NTNU får hele ni av dem er derfor stort.

– Dette er et stort og viktig løft for Norge. SFI-sentrene skal skape fremtidens næringsliv. NTNU og SINTEF vil være en motor for den store omstillingen som nasjonen står foran, sier rektor Anne Borg ved NTNU og konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv.

De er svært glade for at NTNU og SINTEF får ansvar for til sammen ni nye senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

NTNU skal lede fem og i tillegg delta i seks andre. SINTEF blir vertskap for fire og bidrar i ytterligere seks. Hvert senter kan få en årlig bevilgning fra Forskningsrådet på inntil 12 millioner kroner.

Landslag

Topplederne beskriver SFI-ene som landslag der forskningsinstitutter, universiteter og næringslivet fra hele landet sammen skaper nye arenaer der Norge skal hevde seg internasjonalt.

Faglig er det stor spennvidde i sentrene der NTNU og SINTEF blir vertskap. Hele fire hører til NTNUs Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Disse skal bidra til digitalisering og automatisering i næringslivet. Flere av de andre sentrene skal jobbe med utvikling av nye, bærekraftige og “grønne” næringer.

– Vi vet at når vi systematisk kobler næringsliv og forskning sammen, er dette gjerne starten på nye norske industrieventyr. Dette er gulloppskriften på hvordan vi bygger verdensledende næringsmiljøer. Høy tillit, korte avstander og systematisk samhandling mellom næringsliv og forskning er en god norsk verdiskapingsmodell, sier Bech Gjørv.

– Krisen gir mulighet til omstilling

For NTNU er deltakelsen i SFI-sentrene viktig både for grunnleggende forskning og utdanning.

Blant annet er det mange doktorgradsstudenter som finner sine prosjekter i SFI-sentrene. En rekke doktorgradskandidater og masterstudenter har tidligere fått seg jobb i bedriftene som deltar i SFI-konsortiene.

– Det er klart at vi er litt spente på om problemene i næringslivet etter korona-stoppen vil påvirke deres deltakelse i SFI-sentrene. Da søknadene ble skrevet i fjor høst, var jo situasjonen en helt annen. Samtidig gir krisen en mulighet til å tenke på langsiktig omstilling. I en slik situasjon har offentlig og privat sektor mye å tjene på å forene krefter, sier rektor Anne Borg.

Samarbeid med næringslivet

– Det fine med SFI-ene er at det samler hele næringskjeden med utdanning, grunnforskning, teknologiutvikling, innovasjon og kommersialisering, sier Borg og Bech Gjørv. De siste månedene har vist oss at denne næringskjeden er ekstremt viktig for Norges konkurransekraft. Norge må ligge i front på utviklingen, og dagens SFI-tildeling gjør at vi styrker våre muskler innenfor disse sektorene. Dette skaper arbeidsplasser og grønn omstilling.

Nye SFI-senter ledet fra SINTEF

 • SFI Harvest – Technologies for sustainable biomarine value creation. SFI Harvest skal forske på bærekraftig utnyttelse av marine ressurser lavt i næringskjeden. Teknologi-innovasjonene i SFI Harvest vil gjøre det mulig å produsere mat for verdens voksende befolkning av hittil lite utnyttede arter i havet.
 • SFI Blues – Floating structures for the next generation ocean industries. Hovedmålet til SFI BLUES er å gjøre norsk industri i stand til å utvikle, bygge og drifte flytende konstruksjoner for fremtidens behov innen fornybar energi, havbruk og kystinfrastruktur.
 • SFI SWIPA, Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment. SFI SWIPA vil bidra til klimavennlig verdiskaping på norsk kontinentalsokkel. Senteret skal oppnå en vitenskapelig forståelse av permanente brønnbarrierer og forbedre metodene for plugging av brønner. Vellykket innovasjon på dette feltet vil spare Norge for betydelige beløp.
 • SFI Centre for Industrial Biotechnology, Kompetanse og teknologi for bioteknologiindustrien. Industriell bioteknologi forventes å være en viktig driver for å etablere en sårt nødvendig bærekraftig bioøkonomi i verden. Gjennom SFI Industrial Biotechnology samles de fire forskningsaktørene med den fremste kompetansen og infrastrukturen og 15 industriaktører med klart definerte innovasjonsbehov til et landslag som skal gi Norge en fremtredende posisjon i den globale, hurtig voksende konkurransen.

Nye SFI-senter som skal ledes fra NTNU

 • SFI Autoship – Autonomous ships. Senterets faglige innsatsområder er nyvinninger innen muliggjørende teknologier, som situasjonsforståelse, kunstig intelligens, selvstyring, digital infrastruktur, fjernstyring, simulering og testing. Nye forretningsmodeller og operasjonelle konsepter som ser på bruken av autonome skip i en større helhet. Hvordan garantere trygghet og sikkerhet for bruk av autonome skip.
 • SFI NORCICS – Norwegian Center for Cybersecurity in Critical Sectors (NORCICS). Norsk senter for cybersikkerhet i viktige samfunnsområder skal bidra til å gjøre Norge til det mest sikre, digitaliserte landet i verden. NORCICS vil forbedre motstandsdyktigheten og øke cybersikkerheten innen områder hvor det er helt avgjørende at samfunnet er beskyttet, som for eksempel nasjonal sikkerhet, finanssektoren, helsesektoren, industriproduksjonen vår, produksjon og leveranse av energi, samferdselssektoren med flere.
 • SFI Norwegian Centre for Research-Based Artificial Intelligence Innovation (CRAI). Skal forske på kunstig intelligens og stordata. Formålet er å utvikle banebrytende teorier, metoder og teknologier for effektiv og ansvarlig utnyttelse av data-drevet kunstig intelligens i innovative, industrielle løsninger. Senteret inkluderer landets sterkeste miljøer på kunstig intelligens og stordata, og noen av de teknologisk mest ambisiøse industrielle lokomotivene i Norge.
 • SFI Centre for Geophysical Forecasting – CGF. Senteret vil utvikle nye metoder som gjør det mulig med en langt mere kontinuerlig og omfattende overvåkning av jorda og spesielt ressursutnyttelsen. Konkrete områder med behov for store steg i framtida er: CO2-lagring, bedre overvåking av oljereservoarer og overvåking av ras, jordskjelv og miljø.
 • SFI PhysMet – Centre for sustainable and competitive metallurgical and manufacturing industry. Skal hjelpe norsk metallbasert industri med overgangen til en mer bærekraftig produksjon, og til å utvikle og bruke fremtidens materialer. Senteret vil bestå av et forskningsmiljø i verdensklasse innenfor området fysikalsk metallurgi, og dermed være en viktig støttespiller for norsk metallindustri i det grønne skiftet.
 • Les mer om de nye NTNU-sentrene.
 • Mer informasjon om SFI-ordningen finnes på nettsidene til Forskningsrådet.