Rabdomyolyse 2 Foto Shutterstock NTB Scanpix – Kopi

Treningsutløst rabdomyolyse kan være nokså vanlig etter intensiv trening. Foto: Shutterstock, NTB Scanpix