onsager-lij-lji

Irreversibel termodynamikk - Lij = Lji: Termodynamikk tar for seg sammenhengene mellom energi, varme og arbeid. I klassisk termodynamikk behandles i hovedsak bare reversible prosesser, det vil si prosesser der et system etter en rekke forandringer kan komme tilbake til utgangstilstanden uten at dette har ført til varige forandringer. Lars Onsager studerte forholdet mellom strømmer og krefter i systemer som utveksler stoff og energi med sine omgivelser. Disse systemene er ikke i likevekt, men kan inneholde lokale likevekter. Onsagers gjensidighetsrelasjoner (resiprositetsrelasjoner), ga grunnlaget for den moderne teorien om irreversible prosesser. Dette er sentrale redskaper til å beskrive forandringer som skjer i biologiske så vel som industrielle systemer, og er mye brukt både i fysikk, kjemi og biologi. Lars Onsagers gjensidighetsrelasjoner bygde på antakelsen om mikroskopisk reversibilitet, som betyr at bevegelser på molekylnivå ikke forandrer karakter, selv om vi ser på dem framover eller bakover i tid. Når vi kjører en film baklengs, ser hendelsene absurde ut, men tenker vi oss en tilsvarende film som viser atomer og molekyler i bevegelse, ville vi ikke klart å avgjøre om filmen ble kjørt forlengs eller baklengs. På atomær skala er det full symmetri mellom fortid og fremtid. Onsagers beskrivelse av dette er ofte kalt termodynamikkens fjerde lov. Foto: Lars Onsager minnesmerke i Realfagbygget, NTNU. Foto: Per Henning/NTNU