Ved SIMLaben skytes det, krasjes og knekkes. Hensikten med ødeleggelsen er å beskytte. Foto: Ole Morten Melgård

Terrorfare og ekstremvær øker kravet til sikkerhet

Kronikk publisert 17.10.18
Kronikken er også publisert i Adresseavisen

Norge trenger mer forskning rettet mot samfunnssikkerhet og objektsikring. Forskningsgruppa SIMLab på NTNU ønsker å starte et nytt senter som vil gjøre Norge tryggere.

Det er tunge grunner til at vi nå foreslår en nasjonal satsing på forskning rettet mot objektsikring:

• Det er behov for å sikre viktig infrastruktur mot sabotasje og terrorisme.

• Ekstremvær og ras kommer hyppigere og kraftigere og fører til større ødeleggelser.

• Transport, industri, olje og gassnæringen møter skjerpede krav til sikkerhet.

Bedre sikring av bygg, veier, bruer og andre installasjoner krever økt forskningsinnsats. Skal vi beskytte oss optimalt må vi vite hvilke følger en gitt handling eller ulykke kan få. I dag er risiko og sårbarhetsanalyser det viktigste verktøyet, både for å forhindre ulykker og begrense skadeomfanget når de først skjer.

Slike analyser er avhengige av kunnskap om hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg når de utsettes for ekstreme belastninger. Den kunnskapen har vi i SIMLab, Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU.

Vi ser ingen grunn til å være beskjedne. Internasjonale eksperter på feltet har evaluert oss, og slått fast at ingen i verden vet mer om dette enn vårt miljø.

I tillegg til fysisk sikring, har vi transport, olje og gass som satsingsområder. I labene på Gløshaugen har vi en rekke testrigger. Vi bruker dem til å ødelegge materialer. Vi skyter på, krasjer og knekker. Vi strekker i plast og stuker aluminium. Glass og betong utsettes for eksplosjoner, og bygningsstrukturer utsettes for skader vi ser ved terror og naturkatastrofer.

Kronikken fortsetter under videoen.

Hensikten med all denne ødeleggelsen er å beskytte. Med resultatene fra testingen lager vi datamodeller som kan simulere virkeligheten med stor nøyaktighet. Når det bygges et nytt regjeringskvartal må vi vite at de viktigste delene er beskyttet mot de truslene som er definert.

SIMLab har fått støtte fra Norges forskningsråd til sitt andre Senter for Forskningsdrevet Innovasjon. Det heter Centre for Advanced Structural Analysis, eller litt mer praktisk: SFI CASA.

CASA har et lag med solide nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere i ryggen: Forsvarsbygg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kommunal og moderniseringsdepartementet, Statens vegvesen, DNV GL, Multiconsult, Equinor, Hydro og Benteler, samt bilprodusentene Audi, BMW, Honda, Renault og Toyota. SINTEF er forskningspartner.

I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen drøyt 500 millioner kroner ekstra til terrorsikring av skjermingsverdige objekter. Pengene fordeles mellom PST, Politiet, justissektoren og Forsvaret.

Over tid har vi hatt mange møter med industri, departementer og andre offentlige etater. Det har avtegnet seg et klart behov for undervisning og langsiktig forskning rettet mot fysisk sikring:

• Hvordan sikre et bygg med glassfasader, når man ikke vet hvordan fasaden oppfører seg ved en ulykkeslast?

• Hvordan sørge for optimal sikring av det nye regjeringskvartalet?

• Hva med nye oljeinstallasjoner, flytebruer og nedsenkbare tunneler?

I dag er undervisningstilbudet mangelfullt på disse områdene. I det nye senteret vil vi utdanne ingeniører som skal ta med seg denne kunnskapen ut i industrien, offentlige etater og privat næringsliv. Vi ønsker å samarbeide enda tettere med relevante ingeniørbedrifter, Forsvarsbygg og Nasjonalt Kompetansesenter for sikring av bygg. Mens de jobber med løsninger for fysisk sikring og beskyttelse, kan vi levere både verktøyene de trenger og ingeniører spesialisert til å ta verktøyene i bruk. I tillegg vil de være trenet til å tenke helhetlig rundt sikkerhet.

Etter terrorangrepene i 2011 har samfunnssikkerhet og objektsikring stått høyt på den politiske dagsorden. Det er enighet om at det trengs mer forskning:

• Sikkerhetsloven (20/3 1998 nr. 10) slår fast at Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal «iverksette forskning på områder av betydning for forebyggende sikkerhetstjeneste».

• I «FOU-strategi for samfunnssikkerhet 2015-2019» sier Justis- og beredskapsdepartementet de har som mål å øke forskningsinnsatsen.

• I Justiskomiteens Innstilling 326 2016–2017 «Risiko i et trygt samfunn -Samfunnssikkerhet», bemerker Ap og Sp at et forskningssenter ved NTNU « … vil gi samfunnet betydelig bedre forståelse for hvordan konstruksjoner utsatt for ekstreme laster skal dimensjoneres når det gjelder sabotasje og terrorhandlinger, men også ved ulykker i industrien, ved transport av farlig gods, ved utvikling av ny infrastruktur (…) og kollisjon mellom kjøretøyer (…)».

Vi foreslår altså et tiårig forskningsprogram organisert som et senter. Planen er å bygge videre på det omfattende arbeidet som er gjort i SIMLab. Virksomheten vil utfylle aktiviteten som pågår i SFI CASA. Med en årlig ramme på 20 millioner kroner kan vi utdanne rundt 20 doktorgradskandidater, 150–200 masterkandidater og ansette fem postdoktorer.

Vi vil tilby etter- og videreutdanning og arbeide for å heve bestillerkompetansen i offentlige etater. Slik kan vi bidra til at det stilles riktige krav og grundige spørsmål til leverandører.

Summen av alt dette gjør oss trygge på at vi kan få til en effektiv og solid oppstart av et nytt senter for forskning på samfunnssikkerhet – allerede i 2020.