Utredning av norsk økonomi må skje uavhengig av Finansdepartementet, skriver NTNU-professorene Rattsø og Mork i denne kronikken. Foto: Thomas Bjørn Skau, Wikipedia

SSBs utredninger bør heller gjøres av et uavhengig institutt

Kronikk publisert 02.11.17

Kvalitet i SSB-forskningen er bra. Men hva slags rolle vil SSB spille? Alternativer bør vurderes, og USA har en god modell – uten fare for politisk overstyring.

Statistisk sentralbyrå (SSB) fortjener ros for sitt initiativ til å øke kvaliteten i forskningen. Hele det norske forskningsmiljøet trenger oppgradering. Mens de beste norske forskerne holder verdensklasse, er det grunn til bekymring for den store massen. Kvaliteten kan forbedres på bred front.

Den konsolideringen som har funnet sted i utdannelsesinstitusjonene er et skritt i riktig retning. Fagevalueringer, med deltagelse av internasjonale eksperter, har vist store forskjeller selv innen de beste universitetene. Nå kommer en ny runde med fagevalueringer, og det er ikke klart at de vil vise store forbedringer.

Spesielt er vi opptatt av instituttsektoren, som SSB er del av. Den norske instituttsektoren er usedvanlig stor i internasjonal sammenheng. Størrelsen er resultat av politisk styring. Vi er kritiske til denne strukturen.

I de fleste andre land foregår mesteparten av den høyest anerkjente forskningen på de beste universitetene. Universitetene er del av et internasjonalt nettverk som utveksler studenter, forskere, utdannelsestilbud, kunnskap og forskning. Universitetene har fungerende mekanismer for å evaluere forskning og forskere gjennom rekruttering og doktorgradsprogram. Kombinasjonen av forskning og undervisning gir en vekselvirkning som gjensidig befrukter begge aktiviteter. Kvaliteten i både forskning og høyere undervisning bør kunne løftes av å overføre det meste av aktiviteten ved de uavhengige instituttene til universitetene.

Utvalget som forberedte SSB-reformen, vil ha sterkere internasjonal kvalitetssikring av analyser og forskning. Det er selvfølgelig et riktig siktemål. Men hva blir resultatet av prosessen?

Per i dag ser det ut til å bli en mindre forskningsavdeling med høyere krav til forskerne, men som fungerer omtrent som før – med vektlegging av utredning og statistikkarbeid sammen med publisering.

Det kan være fordeler med en tett forbindelse mellom forskning og statistikkproduksjon, fordi statistikkutvikling krever kompetanse. Men vi er ikke overbeviste om at en mindre versjon av den gamle løsningen vil lykkes. Det er et alternativ å konsentrere forskning om universitetene og utnytte kompetansen her i utviklingen av statistikk.

Av et statistikkbyrå forventer vi først og fremst god statistikk gjort lett tilgjengelig for brukerne. Både når det gjelder nye datatyper og tilgjengelighet mener vi SSB har betydelig forbedringspotensial.

Den offentlige debatten om SSBs forskningsavdeling har dreid seg om behovet for spesielle studier av norsk økonomi og samfunnsforhold. Disse fyller viktige behov i politikken og hos partene i arbeidslivet. SSBs omlegging motiverer vurdering av alternativer. De fleste land ordner slike analyser utenfor statistikkbyråene.

Vi er særlig opptatt av at analysemiljøet for offentlige finanser og finanspolitikken står svakt, mens det er godt utbygd for pengepolitikken.

En mulig modell er det amerikanske Congressional Budget Office. Det er et partipolitisk nøytralt utredningsinstitutt, knyttet direkte til Kongressen, for studier av budsjettkonsekvensene av ulike lovforslag og politiske initiativ. Her er ansatte med høy forskningskompetanse og stor tillit, som konsentrerer sitt arbeid rundt utredninger av høyt faglig nivå snarere enn egentlig forskning. Samarbeid med de beste forskningsmiljøer og offentlig debatt sikrer kvaliteten.

I vårt system rettes spørsmål om norsk økonomi til Finansdepartementet, som naturligvis er politisk styrt, og som i mange tilfeller sender forespørslene videre til SSB. Vi tror både politiske partier, partene i arbeidslivet og andre samfunnsaktører kan bli bedre betjent med et uavhengig institutt, gjerne knyttet direkte til Stortinget, på lignende måte som Riksrevisjonen.

Den omorganisering som SSB nå foretar, ser vi på som et første skritt på en prosess som bør føres langt videre og som gjelder langt mer enn SSB. Alternative løsninger for forskning og analyse bør vurderes når statistikkloven skal revideres.

Dette innlegget sto også i Dagens Næringsliv 30. oktober 2017