Skal CCS levere i tråd med kravene klimamålene setter, må det skje en voldsom skalering fremover. Illfoto: Thinkstock

Karbonfangst er helt nødvendig

Kronikk publisert 23.01.17

Karbonfangst og -lagring er en nøkkelteknologi når store mengder klimagasser må fanges og fjernes.

Olav Bolland, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU

Olav Bolland, Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU

Teknologien som gjerne blir kalt for CCS (Carbon Capture and Storage), handler om å separere CO2 fra gassblandinger slik som røykgassen fra et kraftverk for å hindre CO2 i å komme ut i atmosfæren, og i stedet få til en permanent lagring av CO2 dypt nede i bakken. Fangst av CO2 og lagring av CO2 vil typisk skje på forskjellige steder. Dette betyr at fanget CO2 behøver å bli transportert til lagringsstedet.

Karbonfangst og -lagring er dyrt. Men den er avgjørende for å dempe risikoen for alvorlige klimaendringer, og de aller fleste analyser viser at det vil være langt dyrere – og kanskje umulig – å oppnå klimanøytralitet på globalt nivå uten karbonfangst og -lagring.

CCS på 1000 kraftverk?

Fremover er skalering en nøkkel. Teknologien er kjent. Forskjellen mellom det vi har gjort så langt, og det som kreves i framtiden, er at CCS må realiseres i volum, kanskje ved mer enn 1000 kraftverk og fabrikker verden over.

Det internasjonale energibyrået (IEA) sier at CCS må bidra med 14-17 prosent av de totale reduksjoner av CO2-utslipp innen 2050 om vi skal nå togradersmålet. Det betyr en årlig reduksjon på 5 gigatonn per år, eller sagt på en annen måte: fem tusen millioner tonn, eller omkring hundre ganger Norges årlige CO2-utslipp.

Et svært stort kullkraftverk kan ha omkring 25 millioner tonn CO2-utslipp årlig. Det er altså snakk om å rense utslippene fra for eksempel 200 slike kraftverk.

Nødvendig teknologi

CCS inngår i de aller fleste beregninger og analyser som en helt nødvendig teknologi for å oppnå utslippsreduksjoner i det omfanget som er påkrevet. CCS blir dermed en del av en nødvendig «pakke» med tiltak, sammen med bedre energieffektivitet, fornybar energi, overgang fra kull til gass og biomasse og kjernekraft. Vi er nødt til å beny tte oss av alle tiltakene for å få til en tilstrekkelig innvirkning på forventede klimaendringer.

CCS handler langt fra «bare» om teknologi. Økonomi, politikk, juss og ansvarsavklaring er kanskje like viktige forhold. CCS er helt avhengig av økonomiske og juridiske rammebetingelser, slik som CO2-avgifter, CO2-kvoter, utslippsbegrensninger for gitte anlegg, kjøpsav taler for CO2 og kjøpsav taler for elektrisitet fra kraftverk med CCS.

En «utrulling» handler om:

  • Store investeringer på flere milliarder kroner per anlegg for kanskje mer enn 100 anlegg på verdensbasis.
  • Store mengder av CO2 må håndteres, det må transporteres og lagres i bakken.
  • Ansvarsavklaring. Hvem har ansvaret for lokale og globale effekter av mulige lekkasjer av lagret CO2?
  • Fangst og lagring av CO2 kan komme til å skje i to forskjellige land, og dette er krevende juridisk med hensy n til ansvar for eventuelle lekkasjer på lang sikt.

Karbonfangst og -lagring er en viktig forskningsarena. Dagens forskning handler i stor grad om følgende:

  • Redusere kostnader gjennom bedre metoder og teknologier.
  • Finne potensial, fallgruver og begrensninger for ulike teknologier.
  • Avklare hvilke anlegg CCS bør benyttes ved. Er det gasskraftverk, kullkraftverk, industrianlegg?
  • Finne egnede steder å lagre CO2.
  • Skaffe mer kunnskap om hva som skjer med CO2 som er lagret i bakken over lang tid.

Les siste utgave av tograder

Les flere saker om klima hos Norsk klimastiftelse