Diabetes Foto Thinkstock

Diabetes er den sykdommen som øker mest fra 1990 til 2013. Foto: Thinkstock

Diabetes er den sykdommen som øker mest fra 1990 til 2013. Foto: Thinkstock