Vi har alt flere drømmelærere. Foto: Photos.com

Drømmelæreren er først og fremst snill

Kronikk publisert 03.02.14

Å være en drømmelærer handler både om å være faglig dyktig og å ha en væremåte som fremmer trivsel og lærelyst blant elevene.

Kronikk av professor May Britt Drugli, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU og SEPU, HiH – og førsteamanuensis Anne Mari Undheim, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU

I sin nyttårstale brukte statsministeren begrepet «drømmelærer» for å vise hvor viktig læreren er for elevenes læring og trivsel i skolen. Det er svært positivt at det rettes søkelys mot lærernes store betydning. En god lærer kan gjøre hele forskjellen for barn og unge, både når det gjelder læring og psykisk helse. Men hvem er drømmelæreren og hvordan bidra til flere drømmelærere?

Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU har vi ved flere anledninger brukt ordet «drømmelærer» for å forsøke å få en forståelse av elevenes egen opplevelse av sitt forhold til lærerne. Vi har blant annet intervjuet elever på 3., 6. og 8. trinn ved ulike skoler i forbindelse med et samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune der lærer-elev-relasjonen er i fokus. Ett av spørsmålene var nettopp: hvordan er drømmelæreren?

Snillhet

Elever i ulike aldersgrupper og ved ulike skoler var overraskende enige om hvordan «drømmelæreren» er.

Det ordet som oftest ble brukt for å beskrive drømmelæreren, var «snill». De yngste elevene sa at det å være snill betyr at læreren får dem til å føle seg trygge. De eldste elevene var opptatt av at snillhet betyr at lærere får dem til å føle seg mindre «stresset» og at læreren har en væremåte som gjør at de tør å være mer aktive i timene.

Selv om nesten alle de elevene mente at drømmelæreren er snill, var de også opptatt av å forklare at en lærer ikke må være «for snill». Gode lærere er både snille og passe strenge, ifølge elevene. De skal ikke være en venn. Elevene vil helt klart ha lærere som er tydelige voksne.

Elevene sier videre at det er viktig at lærerne har godt humør og er litt morsomme. Drømmelæreren greier å snakke ordentlig til elevene også når vedkommende er irritert og sint. Drømmelæreren kjefter ikke og er ikke ironisk eller frekk når elever svarer feil. Som en 6.-klassing sa: «lærere som kjefter får oss bare til å bli redde, ikke til å lære».

Drømmelæreren er vennlig, høflig og får elevene til å stole på seg. Med drømmelæreren kan du snakke om nesten alt.

Fremme arbeidslyst og læring

Selv om de elevene vi intervjuet først beskrev drømmelærerens væremåte, var de hele tiden opptatt av at det viktige var at gode lærere bidrar til å fremme elevenes arbeidslyst og læring. Som en elev på tredje trinn sa: «å lære er jo hele vitsen med å være på skolen». Drømmelæreren får elevene til å bli motivert for å jobbe med skolefagene ved å gi gode forklaringer, gjøre lærestoffet interessant, holde ro i klassen, gi mange positive tilbakemeldinger og hjelpe de som ikke forstår, slik våre elever så det. Drømmelæreren er ifølge elevene en varm, engasjert, faglig dyktig og hyggelig klasseleder.

Elever på alle trinnene påpekte at drømmelæreren ser hver enkelt elev, gjør seg kjent med dem alle og skjønner hvilken hjelp hver enkelt trenger. Elevene uttrykte at de sterkt misliker at noen elever ikke blir likt av læreren og ikke får hjelp i timene. Drømmelæreren er opptatt av alle elevene og holder ingen utenfor. Alle blir godtatt som den de er og alle får positiv oppmerksomhet. Når noen gjør noe galt ordnes det opp i uten at læreren mister besinnelsen og når noen har det vanskelig blir dette tatt på alvor. Særlig elever på åttende trinn var opptatt av det siste.

Viser interesse

Alle elevene i vår studie var opptatt av at drømmelæreren ikke bare er har fokus på skole, men også viser interesse for andre deler av deres liv: «Drømmelæren bryr seg også om hva vi gjør utenfor skolen». En elev på åttende trinn sa: «jeg blir glad når læreren viser at han/hun vet hva jeg liker å holde på med». Flere elever sa at skolen ble mer morsom når læreren knytter sammen skole og deres fritidsinteresser, for eksempel når noe skal forklares faglig. Drømmelæren bryr seg videre om elevenes følelser og snakker med dem om alle mulige tema.

Det foreligger svært mye forskning som dokumenterer hvor viktig læreren er for elevenes læring og hvordan de har det på skolen. Relasjonen mellom lærer og elev er av særlig betydning, i tillegg til lærerens evne til klasseledelse og faglige kompetanse. De elevene vi intervjuet la vekt på alle disse elementene når de skulle forklare oss hvordan drømmelæreren er.

Har mange  drømmelærere

Det er allerede mange drømmelærere i skolen. Men det er ingen grunn til å tro at det ikke er behov for enda flere. Hvordan man kan bidra til å øke nettopp denne forekomsten? Skoleledelse og skolekultur er sentralt. Skal lærere bli i stand til å bli den beste utgaven av seg selv, må de være en del av en velfungerende helhet der positive verdier gjennomsyrer hele skolen som system, der ledelsen er støttende og utviklingsorientert og arbeidsmiljøet er godt. En drømmelærer oppstår ikke i et vakuum. Det å satse på utvikling av skolelederne er derfor et godt tiltak. Selvsagt må det satses kontinuerlig på faglig kompetanseheving av lærere, faglig kunnskap må hele tiden både vedlikeholdes og utvikles. Drømmelæreren er faglig dyktig og engasjert formidler.

Men for å få flere drømmelærere, må det etter vår mening også legges mye mer vekt på den betydningen læreres relasjonskompetanse har for at elever skal ha det bra og lære i skolen. Det hjelper ikke å være dyktig faglig dersom læreren ikke har en væremåte som fremmer elevens trivsel, samarbeidsvilje og motivasjon. Mange lærere opplever at det å sette fokus på relasjonskvalitet er noe helt annet enn å undervise. Men det er det ikke. Det er ikke mulig å undervise elever uten at relasjonen til elevene har noe å si. All mellommenneskelig samhandling har en relasjonell dimensjon. Drømmelæreren er også villig til å rette søkelyset mot seg selv og sitt samspill med elevene for stadig å bli en bedre lærer.

Både på lærerutdanningen og i skolen generelt bør det være et større fokus på hvordan egen væremåte, evne til å etablere positive relasjoner og klasseledelse henger nært sammen med det å legge til rette for gode læringsprosesser hos alle elevene. Å være en drømmelærer handler både om å være faglig dyktig og å ha en væremåte som fremmer trivsel og lærelyst blant elevene.

Kronikken sto for første gang i Dagbladet 3. februar 2014.