Anorexi har langvarig effekt på livskvalitet

  • Publisert 02.06.06

tmpuc4F1m_NoneÅ rammes av anorexi i barne- eller ungdomsårene gjør livet vanskeligere, også etter at sykdommen er borte.

Bare 48 prosent av en gruppe unge kvinner som tidligere har hattt anorexi, sier at de er tilfredse eller veldig tilfredse med livet. Blant unge kvinner i den samme aldersgruppenuten uten sykdom, er hele 83 prosent tilfredse eller veldig tilfredse.

Selvbilde og livskvalitet

Prosjektet utgår fra Sykehuset Buskerud i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør. Prosjektleder er forskningssjef dr.med. Sonja Heyerdahl.

Forskerne undersøkte personlighetstrekk og selvbilde hos 44 unge kvinner som fikk diagnosen anorexi under oppveksten, for å se om sykdommen har sammenheng med et endret selvbilde og livskvalitet på lang sikt.

Som sammenlikningsgrunnlag ble det betnyttet opplysninger om unge kvinner fra Nord-Trøndelag som deltok i HUNT 2 (1995-97).

Langtidseffekt

Pasientene med anorexi ble fulgt opp i flere år etter at de var blitt behandlet, i gjennomsnitt litt over fem år. Flertallet hadde ikke lenger spiseforstyrrelser, og omtrent halvparten sa at de hadde fått et normalt eller avslappet forhold til mat.

– Unge kvinner som er blitt friske fra anorexi, har bedre selvbilde og færre psykiske plager enn de som fortsatt sliter med spiseforstyrrelser, forteller overlege og stipendiat Inger Halvorsen.

– Den “friske” gruppen rapporterer også om bedre livskvalitet, men den er likevel lavere enn hos kontrollgruppen. Hovedkonklusjonen i artikkelen er at pasienter som blir friske fra anorexi har gode muligheter for å ha en normal personlighet og et godt selvbilde som unge voksne.

“Perfekte” barn

– Barn og unge som får anorexi blir ofte beskrevet som “perfekte”, de stiller høye krav til seg selv, arbeider hardt, unngår konflikter og holder tilbake negative emosjoner, sier Inger Halvorsen.

– Det er uklart om disse personlighetstrekkene finnes der før sykdommen bryter ut, eller om de utvikles sammen med sykdommen. Vi har tidligere ikke hatt kunnskap om personligheten endres på sikt, etter at sykdommen er borte, sier Halvorsen.

Psykisk sykdom

Tidligere studier har vist at personlighetsforstyrrelser og depresjon er vanligere blant anorexi-pasienter enn i normalbefolkningen.

Denne studien viste at tidligere pasienter som nå hadde normale spisevaner, rapporterte om færre psykiske sykdommer og høyere livskvalitet enn gruppen som fortsatt har spiseforstyrrelser.

I tillegg fant forskerne ut at det ikke har betydning for personlighetsutviklingen på lang sikt hvor alvorlig sykdommen var i akuttfasen eller om pasienten hadde opplevd seksuelle overgrep.

Av Reidun Mangrud