– Gasskraft er en dårlig miljøidé

Utbygging av gasskraft vil resultere i en netto-økning av CO2-utslipp på lang sikt, viser ny forskning. Dette er stikk i strid med gjeldende politiske oppfatninger.

tmpX72Oh7_None– Bygging av gasskraftverk som miljøpolitikk er dårlig miljøpolitikk, sier Klaus-Ole Vogstad.

Han har nylig fullført doktorgraden sin ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU.

Konklusjonen av forskningsarbeidet står i kontrast til gasskraftvennlige partiers påstander, som sier at gasskraftverkene vil bidra til å redusere utslippene av klimagasser fordi gass vil erstatte det mer forurensende kullet.

Mindre til fornybare

– Grunnen er at gasskraft på lang sikt vil erstatte alternative investeringer i fornybare energikilder.

– På kort sikt vil gasskraft erstatte en del eksisterende kullkraft, og på denne måten bidra til å redusere totale CO2-utslipp.

– Men i et 30-årsperspektiv vil økt tilbud av gasskraft presse prisen på kraft og dermed redusere investeringer i fornybar energi som i dag nesten er konkurransedyktig. Den siste effekten viser seg å ha størst betydning for CO2-utslippene på lang sikt, sier Vogstad

Simulert i modell

Vogstad har tatt utgangspunkt i konvensjonelle gasskraftverk i en systemdynamisk modell som simulerer drift, priser, investeringer, teknologiutvikling og ressurstilgang for det nordiske kraftmarkedet over en tidshorisont på 30 år.

Hva da med gasskraftverk med CO2-rensing?

– CO2-rensing er veldig dyrt, faktisk ville slike kraftverk ikke kunne konkurrere med vindkraft hva gjelder både pris og miljøargumentet.

– På de samme vilkår som for fornybar energi (dvs. graden av subsidier fra statens side) vil det ikke være lønnsomt å bygge CO2-frie gasskraftverk.

CO2-avgift og CO2-kvoter

Hvilken betyding vil CO2-avgifter ha?

– CO2-avgifter, eller handel med CO2-kvoter, vil naturligvis øke kostnadene for kullkraft og gasskraft. Kraftprisene øker, og forbruksveksten dempes noe. Andelen kullkraftproduksjon reduseres, mens fornybar kraftproduksjon øker.

Når det gjelder gasskraft, så vil effekten av økte kostnader og høyere kraftpriser delvis nøytralisere hverandre, og derfor ikke i samme grad påvirke lønnsomheten av gasskraft.

Langsiktige analyser viktige

Vogstad har sett på totale CO2-utslipp i det nordiske kraftmarkedet, men også tatt høyde for den europeiske kraftutvekslingen.

Konsekvensen av feilslåtte markedsreformer vil i verste fall føre til feilslåtte investeringer, konkurser og store samfunnsøkonomiske tap. Derfor er denne typen langsiktige analyser viktige.