Unge menn etses oftest

Uvørne unge menn søler med batterisyre og silosyre, og skader øynene tre ganger så ofte som sine jevngamle medsøstre. Men også kvinner slurver med sikkerheten.

Vi vet godt at det er farlig, og varseltrekanten lyser mot oss fra flasken. Men selv om en liten sprut kan være nok til å skade øyet, er vi ikke flinke nok til å bruke verneutstyr, ifølge ekspertene.

Fra 1993 til 1995 fikk rundt 270 personer behandling for etseskader på øynene ved daværende Regionsykehuset i Trondheim.

To medisinstudenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har gått gjennom journalene til disse, og sett på hvem som oftest er utsatt for uhell, og hvor alvorlig skadene er.

Flest yngre menn

Studien, med overlege og professor i medisin Anna Midelfart i spissen, ble nylig presentert i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Resultatene viser at det er en klar overvekt av yngre menn som kommer inn med såre, røde øyne etter etseskader. Slik var fordelingen blant pasientene:

  • Flest skadde i aldersgruppen 21 til 30 år.
  • Dobbelt så mange menn som kvinner.
  • Tre ganger så mange menn i aldersgruppen 16 til 20 år.
  • Dobbelt så mange kvinner i aldersgruppen 50 til 60 år.
  • Hjemmeulykker årsak hos mer enn halvparten av kvinnene.
  • Arbeidsulykker årsak hos mer enn halvparten av mennene.

Risikofylt rengjøring

1076936668.9.jpgNone.mediumIfølge medisinprofessoren er tallene i samsvar med internasjonale undersøkelser. Hun tror både adferd og type arbeid kan være med på å forklare forskjellene mellom kjønnene.

– Menn, særlig yngre, er oftere i kontakt med etsende stoffer, for eksempel batterisyre. I tillegg har de gjerne en litt “raskere” adferd enn kvinner. Skadene blant de eldre kvinnene skyldes stort sett uhell med sterke rengjøringsmidler, forklarer Anna Midelfart.

Hun mener en ny type skader er i ferd med å bre om seg.

– I de siste årene har det blitt stadig vanligere at kjemikalier sprutes direkte i øynene på offeret under overfall. Dette får ofte alvorlige følger. I studien for ti år tilbake var det ennå ingen eksempler på slike skader.

Silolegging og rengjøring

Bruken av kjemiske stoffer er utbredt i dagens samfunn. Sammen med brannskader står etsende væsker for opptil én av fem øyeskader i de industrialiserte landene.

Hyppighet og skadeårsak varierer, alt etter hvor industrialisert landet er og hvilken type industri som er vanligst. I Norge utgjør skader under arbeid i kjemiske bedrifter og laboratorier fremdeles en stor andel. Silolegging og sementarbeid er blant de hyppigste årsakene.

1076936170.64.jpgNone.mediumMen også bruk av ulike kjemikalier hjemme, blant annet under rengjøring, er en betydelig risiko.

– Luting av trematerialer er et typisk nordisk fenomen, og er årsaken til mange skader i Norge. Bedrifter i de vestlige landene er flinke til å bruke verneutstyr sammenlignet med uland. Men på hjemmebane er vi ikke så flinke. Jeg skulle ønske kundene ble tilbudt vernebriller samtidig som de kjøpte for eksempel lut, sier Midelfart.

Få alvorlige skader

Personer som blir utsatt for etsende stoffer, kan i verste fall miste synet. Men alvorlighetsgraden er avhengig både av hvilken væske det er snakk om, mengde og hvor sterkt stoffet som treffer øyet er.

– Selv om frekvensen av uhell øker, ser det ikke ut til at det er noen økning i antall alvorlige skader. Når uhellet er ute er det veldig viktig å sette i gang skylling av øyet med en gang, og det gjør heldigvis de fleste, understreker Midelfart.

97 prosent av pasientene i undersøkelsen kom fra det med milde skader eller ingen skade. Alle som hadde alvorlige øyeskader, var menn.