Fugleforskning begrunner dyrevern

De to NTNU-professorene Bernt-Erik Sæther og Steinar Engen forsker på hva som forårsaker variasjoner i bestanden av enkelte fuglearter. Arbeidet gir bedre grunnlag for å forutsi hvilken virkning inngrep i naturen har på fuglelivet.

De to NTNU-professorene Bernt-Erik Sæther og Steinar Engen forsker på hva som forårsaker variasjoner i bestanden av enkelte fuglearter. Arbeidet gir bedre grunnlag for å forutsi hvilken virkning inngrep i naturen har på fuglelivet.

Zoologen Sæther og matematikeren Engen har analysert variasjonen over år av 12 forskjellige fuglearter. I mars publiserte de en artikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Science.

Store variasjoner

Sæther forteller at det for eksempel for små spurvefugler kan være variasjoner i bestanden på pluss minus femti prosent fra år til år. Rovfugler som f.eks spurvehauk er mer stabile fra år til år, men mer sårbare fordi dette er arter med begrenset rekruttering. Det er de langtlevende artene med sterkt fastlagte territorier som har de mest stabile bestandene.

Ved at det nå er utviklet mer pålitelige matematiske modeller for bestandsvariasjoner, vil en ha bedre grunnlag for å forutsi hvilke konsekvenser ulike inngrep i naturen kan få for fuglelivet. En slik dypere forståelse for de mekanismene som påvirker fuglelivet er viktig for å kunne bevare truede arter.

Professorene Steinar Engen, Institutt for matematiske fag, (t.v.) og Bernt-Erik Sæther, Zoologisk institutt, fremhever at prosjektet de har gjennomført er et godt eksempel på at det tverrfaglige samarbeidet ved NTNU bærer frukter. Foto: Arne Asphjell

Professorene Steinar Engen, Institutt for matematiske fag, (t.v.) og Bernt-Erik Sæther, Zoologisk institutt, fremhever at prosjektet de har gjennomført er et godt eksempel på at det tverrfaglige samarbeidet ved NTNU bærer frukter. Foto: Arne Asphjell

Tverrfaglig prosjekt

Sæther understreker at en viktig grunn for det forskningsmessige gjennombruddet på dette feltet er samarbeidet med fagmiljøet ved NTNU i matematisk statistikk.

-Vi har et skikkelig godt tverrfaglig prosjekt innen biomodellering, sier Sæther.

Prosjektet er også internasjonalt. Grunnlagsdata er det en forsker i Belgia som har skaffet.

– Her i Europa har vi et unikt datamateriale om fuglebestanden som er samlet inn av amatører siden krigen, kan Sæther fortelle. Han tror at artikkelen som nå publiseres i Science vil utløse mer forskning på dette feltet.

Sist Sæther og Engen publiserte en artikkel i Science fikk de stor og internasjonal oppmerksomhet fra mange hold. Den artikkelen omhandlet hvordan Fossekallen påvirkes av klimaendringene. Sæther vurderer arbeidet de nå legger fram som mye viktigere.