Linne Synnøve Bystrøm og Synne Schanke Almaas får flere priser for sitt mastergradsarbeid.

Norsk gjeld ga priser til studenter

  • Publisert 13.01.15

To NTNU-studenter har mottatt to priser for sin masteroppgave innen finansøkonomi.

De tidligere mastergradsstudentene Linne Synnøve Bystrøm og Synne Schanke Almaas fikk i fjor Det norske finansinitiativets (NFI) pris for beste masteroppgave i 2014. Nå har de også mottatt Forlagenes fagpris for sitt arbeid.

Stigende boligpriser har ført til at mange har tatt opp lån med sikkerhet i boligene sine. Studentene så på om dette har vært en pådriver for norske husholdningers gjeldsvekst de siste ti årene. Deres svar er et klart «ja».

Fagkomiteen ved forlagene mener temaet er aktuelt og at arbeidet er utmerket gjennomført.

Studentene stiller spørsmål ved om det trengs flere restriksjoner for bankene når det kommer til utlån. Norske husstander har en gjeld på over det doble av disponibel inntekt. I USA har denne gjelden aldri vært på over 130 prosent.

Dette het det i begrunnelsen fra Norges Bank:

«Datagrunnlaget for analysen til Almaas og Bystrøm består av husholdningers anonyme svar om boligsituasjon og forhold mellom egenkapital og lån, hentet fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser for årene 2001, 2004, 2007 og 2012.

Bystrøm og Almaas finner en sterk sammenheng mellom respondentenes egen oppfatning om vekst i boligprisene og uttak av kapital fra egen bolig. De finner også at tilbøyeligheten til å ta ut kapital fra egen bolig øker med størrelsen på husholdningen, alder på respondentene og hvor lenge boligen har vært i eie.»

De to var tilknyttet Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, og benyttet seg av den nye muligheten for å skrive masteroppgaven sammen.

Veileder har vært Xunhua Su, og arbeidet ble fulgt av professor Fredrik Carlsen ved Institutt for samfunnsøkonomi.