Populær kondiskalkulator

NTNUs kondiskalkulator har foreløpig hatt 1,5 millioner besøk.

En av forskerne bak kalkulatoren disputerer 10.desember for graden ph.d. i klinisk medisin. Bjarne Martens Nes er tilknyttet Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

The New York Times skrev om kondiskalkulatoren i oktober, og siden har mange ønsket å måle sin fysiske kondisjon og alder ved hjelp av den.

Maksimalt oksygenopptak (VO2max) er sett på som et av de viktigste målene for å forutsi fremtidige hjerte- og karproblemer og tidlig død. Det er også brukt som et mål på hvor god form du er i. Men å måle maksimalt oksygenopptak er både dyrt og tidkrevende.

Derfor fant forskerne ved CERG isteden frem til en greit presis metode basert på alder, kroppsbygning, fysisk aktivitetsnivå og hvilepuls. Grunnlagsmaterialet er Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3).