Zhiliang Zhang 2017 Foto NTNU

Zhiliang Zhang. Foto: NTNU

Elastomer. Bildet viser professor Zhiliang Zhang.

Zhiliang Zhang. Foto: NTNU