12 Gjerdesmett Troglodytes troglodytes Foto Shutterstock NTB scanpix

Gjerdesmett. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Gjerdesmett. Foto: Shutterstock, NTB scanpix