søppel_thailland

Avfallsfyllingen Nakon Nayok i Thailand inneholder 42% plast; 2500 avfallsfyllinger i Thailand inneholder til sammen 190 millioner tonn akkumulert plastavfall.