Plastavfall Foto Colourbox

Mye plastavfall havner i havet. Foto: Colourbox

Mye plastavfall havner i havet. Foto: Colourbox