tretak

Hyttetak i tre fotografert i fugleperspektiv.