2014 01 08_0027

Kantlyng i isen. Foto: Brage B. Hansen, NTNU

Kantlyng i isen. Foto: Brage B. Hansen, NTNU