Klima standby

Eliminer standbyforbruk. Foto: Thinkstock

Eliminer standbyforbruk. Foto: Thinkstock